АНТИКОРУПЦІЙНА ПРОГРАМА

ЗАТВЕРДЖЕНО

наказом від 29.03.2019 р.

№ 14 – ОД

АНТИКОРУПЦІЙНА ПРОГРАМА

Національного заповідника «Давній Галич»

ПРЕАМБУЛА

Цією Антикорупційною програмою Національний заповідник «Давній Галич» (далі - Заповідник) проголошує, що його працівники, посадові особи, генеральний директор у своїй внутрішній діяльності, а також у правовідносинах із діловими партнерами, органами державної влади, органами місцевого самоврядування, керуються принципом «нульової толерантності» до будь-яких проявів корупції і вживатимуть всіх передбачених законодавством заходів щодо запобігання, виявлення та протидії корупції і пов'язаним з нею діям (практикам).

І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1. Антикорупційна програма Заповідника є комплексом правил, стандартів і процедур щодо виявлення, протидії та запобігання корупції у діяльності установи.

2. Антикорупційна програма розроблена у відповідності до Конституції України, Закону України «Про запобігання корупції» (далі - Закон), Типової антикорупційної програми, затвердженої рішенням Національного агентства з питань запобігання корупції від 02.03.2017 № 75 та іншого антикорупційного законодавства України.

3. Терміни та визначення, що вживаються у цій Антикорупційній програмі, застосовуються у значенні Закону України «Про запобігання корупції».

4. Антикорупційну програму затверджено наказом генерального директора Заповідника після її обговорення з працівниками установи.

5. Текст Антикорупційної програми перебуває у постійному відкритому доступі для працівників Заповідника, а також його ділових партнерів на офіційному веб-сайті http://davniyhalych.com.ua у розділі «Антикорупційна діяльність» та у паперовій формі в Уповноваженої особи з питань запобігання та виявлення корупції.

II. СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ ТА КОЛО ОСІБ, ВІДПОВІДАЛЬНИХ ЗА РЕАЛІЗАЦІЮ АНТИКОРУПЦІЙНОЇ ПРОГРАМИ

1. Антикорупційна програма є обов'язковою для виконання та поширюється на всіх працівників Заповідника, включаючи посадових осіб усіх рівнів, генерального директора, заступників генерального директора, в тому числі на осіб, які працюють за договорами (контрактами), що можуть бути прирівняні до трудових договорів.


2. Антикорупційна програма також застосовується Заповідником у його правовідносинах із діловими партнерами, у тому числі органами державної влади та органами місцевого самоврядування.

3. Здійснення заходів щодо виконання (реалізації) Антикорупційної програми в межах своїх повноважень провадять:

3.1. Генеральний директор Заповідника (або особа, яка виконує його обов'язки) (далі - керівник);

3.2. Уповноважена особа з питань запобігання та виявлення корупції, (далі - Уповноважений), правовий статус якої визначається Законом України «Про запобігання корупції» та Положенням про Уповноважену особу з питань запобігання та виявлення корупції у Національному заповіднику «Давній Галич», затвердженим 06.06.2017 р.; '

3.3. посадові особи Заповідника всіх рівнів та інші працівники (далі - працівники).

III. МЕТА, ЦІЛІ ТА ПРИНЦИПИ АНТИКОРУПЦІЙНОЇ ПРОГРАМИ

1. Метою Антикорупційної програми є забезпечення відповідності діяльності Заповідника, його структурних підрозділів вимогам антикорупційного законодавства України, відповідним нормам міжнародного права з питань протидії корупції, а також міжнародній практиці та стандартам щодо протидії корупції, що підтверджується використанням етичних стандартів та принципів надання інформації та свідчить про прагнення колективу Заповідника до удосконалення корпоративної культури, наслідування кращих практик управління, підтримання ділової репутації на належному рівні.

2. До основних цілей Антикорупційної програми Заповідника належать:

- мінімізування ризиків корупційної діяльності в Заповіднику;

- формування у контрагентів та працівників цілісного єдиного усвідомлення та розуміння Антикорупційної програми та неприйняття корупції у будь-яких її проявах;

- узагальнення та роз'яснення основних положень антикорупційного законодавства України.

3. Ключовими принципами Антикорупційної програми Заповідника є:

3.1. неприйняття корупції у будь-яких проявах та формах.

Керівнику, працівникам Заповідника, а також третій стороні, яка діє від імені (в інтересах) установи, заборонено:

- пропонувати, санкціонувати або безпосередньо здійснювати платежі у вигляді грошових коштів або будь-якій іншій формі (ділові подарунки, компенсація витрат, знижки, розваги   тощо) державній посадовій особі або іншій особі з метою вплинути на її дії (бездіяльність) з метою отримання будь-яких преференцій;

- вимагати, давати згоду на отримання та отримувати будь-які платежі у вигляді грошових коштів або будь-якій іншій формі, а також будь-яку фінансову вигоду, якщо це є винагородою за невиконання (неналежне виконання) посадових обов'язків;


- використовувати свої повноваження або становище і пов'язані із цим можливості з метою отримання неправомірної вигоди для себе (інших осіб), у тому числі використовувати будь-яке майно Заповідника для особистих цілей;

3.2. додержання вимог антикорупційного законодавства. Заповідник безумовно дотримується антикорупційного законодавства, цієї Антикорупційної програми та етичної ділової поведінки в усіх без винятку ділових відносинах;

3.3. пріоритетність превентивних заходів. Заходи з попередження, викриття та усунення явищ, які можуть призвести до корупційних правопорушень або сприяти їх розповсюдженню, є пріоритетними у діяльності Заповідника;

3.4. розумна обачність. Заповідник вживає в межах чинного законодавства розумних дій щоб уникнути вступу у ділові відносини з партнерами та іншими особами, які можуть бути залучені у корупційну діяльність;

3.5. персональна відповідальність. Керівник та працівники Заповідника незалежно від посади, яку вони обіймають, персонально відповідають за дотримання принципів та вимог антикорупційного законодавства, цієї Антикорупційної програми, а також за дії (бездіяльність) підлеглих осіб, що порушують вказані принципи.

IV. АНТИКОРУПЦІЙНІ ЗАХОДИ У ДІЯЛЬНОСТІ ЗАПОВІДНИКА

1. Перелік антикорупційних заходів у діяльності Заповідника

1.1. Заповідник забезпечує розробку та вжиття заходів, які є необхідними та достатніми для запобігання, виявлення і протидії корупції у своїй діяльності.

1.2.Антикорупційні заходи Заповідника спрямовані на:

запобігання корупції, у тому числі на виявлення корупційних ризиків та усунення причин корупції (профілактику корупції);

виявлення корупційних правопорушень;

мінімізацію та усунення наслідків корупційних правопорушень.

1.3. Антикорупційні заходи Заповідника включають:

1) ознайомлення нових працівників із змістом Антикорупційної програми, проведення навчальних заходів з питань запобігання і протидії

корупції;

2) визначення основних принципів та правил обрання ділових партнерів Заповідника;

3) включення до договорів, які укладаються Заповідником, антикорупційних застережень;

4) визначення процедури запобігання та врегулювання конфлікту інтересів у Заповіднику;

5) обмеження щодо підтримки Заповідником політичних партій, здійснення благодійної діяльності;


6) визначення механізму повідомлення про виявлення ознак порушення Антикорупційної програми, ознак вчинення корупційного або пов'язаного з корупцією правопорушення, а також забезпечення конфіденційності таких повідомлень та захисту викривачів;

7) періодична звітність Уповноваженого з питань запобігання та виявлення корупції ;

8) врегулювання процедури розгляду повідомлень викривачів, включаючи внутрішнє розслідування і накладення дисциплінарних стягнень;

9) запровадження норм професійної етики та обов'язків і заборон для працівників;

10) індивідуальне консультування;

11) обмеження щодо подарунків;

12)нагляд і контроль за дотриманням вимог Антикорупційної програми.

2. Опис антикорупційних заходів у діяльності Заповідника

2.1. Ознайомлення працівників зі змістом Антикорупційної програми Заповідника.

З метою формування належного рівня антикорупційної культури Уповноваженим для нових працівників, а також інших осіб, які діють від імені Заповідника, проводиться обов'язкове вступне ознайомлення із положеннями Закону, Антикорупційної програми та пов'язаних з нею документами.

2.2. Принципи та правила обрання ділових партнерів Заповідника.

2.2.1. Заповідник прагне мати відносини з діловими партнерами, які мають бездоганну ділову репутацію, взаємодія з якими не несе жодних ризиків, в тому числі корупційних.

2.2.2. Вибір ділових партнерів для надання Заповіднику робіт і послуг у межах процедур державних закупівель ґрунтується на таких основних принципах:

1) відбір ділових партнерів за найкращими конкурентними цінами;

2) аналіз ринку пропонованих послуг;

3) рівноправність, справедливість, відсутність дискримінації і без необгрунтованих обмежень конкуренції по відношенню до контрагентів;

4) чесний і розумний вибір найбільш бажаних пропозицій при комплексному аналізі вигоди і витрат (насамперед ціни і якості продукції);

5) цільове та економічно ефективне витрачання бюджетних коштів на придбання товарів, робіт, послуг (з урахуванням, при необхідності, вартості життєвого циклу закуповуваної продукції) та реалізацію заходів, спрямованих на скорочення витрат установи;

6) відсутність обмеження допуску до участі у закупівлі шляхом встановлення надмірних вимог до контрагента ;

7) запобігання корупційним проявам, конфлікту інтересів та інших зловживань повноваженнями.

2.2.3.До порушення норм антикорупційного законодавства Заповідник і його ділові партнери зобов'язані:

- негайно повідомляти один одного у письмовій формі про будь-які випадки порушення антикорупційного законодавства;

- чітко давати зрозуміти іншим особам при здійсненні (виконанні) будь- яких угод (договорів) щодо обов'язку з дотримання антикорупційного

законодавства.

2.2.4. При виникненні у Заповідника об'єктивних фактів порушення діловими партнерами антикорупційного законодавства, на адресу такого ділового партнера направляється відповідне повідомлення з вимогою у термін до 10 днів надати відповідні роз'яснення.

Неподання діловим партнером достатніх доказів, що підтверджує відсутність порушення антикорупційного законодавства, є порушенням істотних умов (істотним порушенням) договору, укладеного між Заповідником та його діловим партнером, і дає право Заповіднику розірвати такий договір в односторонньому позасудовому порядку (повністю відмовитися від виконання договору), або призупинити його подальше виконання в односторонньому порядку в якійсь його частини (частково відмовитися від виконання договору) шляхом направлення відповідного письмового повідомлення на адресу ділового партнера.

2.2.5. Керівнику та працівникам Заповідника, які мають намір взаємодіяти з діловим партнером від імені установи (або вже взаємодіють), слід звернути особливу увагу на наступні чинники корупційних ризиків у діяльності ділового партнера:

1) має ділові, сімейні або інші тісні особисті взаємовідносини з державними службовцями, народними депутатами України, депутатами місцевих рад, суддями, прокурорами, працівниками правоохоронних та контролюючих органів тощо або їхніми близькими особами;

2) наполягає на обов'язковій участі в правочині певної фізичної або юридичної особи;

3) не погоджується на заповнення анкет та форм, що є складовою процедури комплексної перевірки корупційних ризиків, або надає недостовірну інформацію для вказаних анкет і форм;

4) не погоджується на включення антикорупційного застереження до договору;

5) використовує нестандартні процедури з підготовки та укладення договору, зокрема, пропонує підписання угоди заднім числом або внесення до договору інформації, яка не відповідає дійсності, чи яка має на меті приховати певні факти;

6) не має відповідної кваліфікації, персоналу, обладнання, приміщення для виробництва товарів, виконання робіт, надання послуг, що є необхідним для виконання договірних зобов'язань;

7) вимагає здійснення відшкодування витрат або сплату поставлених товарів, виконаних робіт, наданих послуг у нестандартній формі;

8) не підтверджує відповідною документацією понесені витрати, які підлягають відшкодуванню;

9) пропонує проводити розрахунки з використанням готівкових коштів;

10) має негативну ділову репутацію (існує інформація про неправомірну поведінку: хабарництво, «відкати», шахрайство тощо);

11) пропонує сплатити рахунки з неясним призначенням платежу (наприклад, «за укладення договору», «за здійснення підготовчих заходів»

тощо);

12) інші чинники за обґрунтованим рішенням Уповноваженого.

2.2.6. Під час оцінки ділових партнерів з метою наступного вибору слід керуватися наступними правилами:

1) вартість послуг, робіт, товарів повинна бути чіткою, обґрунтованою та відображати цінність наданих послуг, виконаних робіт, поставлених товарів;

2) діловий партнер повинен мати дозвільні документи (у разі якщо така діяльність ліцензується та/або вимагає отримання дозвільних документів) та підтверджений досвід роботи у відповідній галузі діяльності (за необхідності);

3) діловий партнер не може бути запропонований органами державної влади, органами місцевого самоврядування або їх представниками;

4) послуги та роботи, які надаються, мають бути легітимними, їх зміст та вартість повинні бути чітко визначені у відповідних договорах;

5) оплата послуг, товарів або робіт не може бути здійснена за кордон, якщо лише не будуть встановлені легітимні причини для цього, і така оплата буде письмово погоджена з Уповноваженим. За будь-яких умов така оплата не може здійснюватися в цілях ухилення від сплати податків.

2.3. Антикорупційні застереження у договорах з діловими партнерами Заповідника.

2.3.1. Антикорупційні застереження в договорах із діловими партнерами Заповідника можуть, зокрема, включати:

заяву щодо дотримання антикорупційного законодавства;

заяву про заборону на роботу з субпідрядниками чи субагентами;

заяву про відсутність конфліктів інтересів та зв'язків із особами, уповноваженими на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, а також вимога повідомляти в разі зміни будь-якої із цих заяв;

заяву про те, що діловий партнер веде господарську діяльність на законних підставах та отримав відповідні ліцензії, дозволи тощо у відповідності до закону;

право проводити контроль та перевірку діяльності ділового партнера відповідно до договору;

право на повернення раніше сплаченої винагороди, застосування штрафних санкцій чи розірвання договору, у випадку порушень антикорупційного законодавства та/або антикорупційної програми діловим партнером.

2.3.2. Приклади антикорупційних застережень до договорів з діловими партнерами наведені в додатку до цієї Антикорупційної програми.

2.4. Запобігання та врегулювання конфлікту інтересів у Заповіднику.

2.4.1. Працівники Заповідника зобов'язані повідомляти про конфлікт інтересів та його причини безпосередньому керівнику або Уповноваженому.

2.4.2. Правові та організаційні засади функціонування системи запобігання та врегулювання конфлікту інтересів у Заповіднику, зміст та порядок застосування антикорупційних механізмів, правила щодо усунення та врегулювання конфлікту інтересів визначаються Уповноваженим та затверджуються наказом керівника Заповідника.

2.5. Механізм повідомлення про виявлення ознак порушення Антикорупційної програми, ознак вчинення корупційного або пов'язаного з корупцією правопорушення, а також конфіденційність таких повідомлень та

захист викривачів.

2.5.1. Для повідомлення працівниками Заповідника про факти порушення Антикорупційної програми, вчинення корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень (далі - повідомлення) Уповноважений забезпечує розсилку відповідної інформації на електронні адреси керівника та всіх працівників Заповідника, а також розміщує таку інформацію на офіційному веб-сайті установи.

2.5.2. Інформація повинна містити:

- номер телефону для здійснення повідомлень;

- адресу електронної пошти для здійснення повідомлень;

- години прийому особи, яка уповноважена отримувати усні та письмові повідомлення.

2.5.3. Строки, порядок розгляду Уповноваженим повідомлень про факти порушення Антикорупційної програми, вчинення корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень, а також механізм реєстрації таких повідомлень встановлюються Положенням про порядок роботи з повідомленнями про корупцію, затвердженим наказом керівника Заповідника за поданням Уповноваженого.

2.6. Періодична звітність Уповноваженого.

Уповноважений на регулярній основі (не рідше одного разу на рік) готує звіт про результати виконання Антикорупційної програми та Плану заходів запобігання та протидії корупції на відповідний рік шляхом надання зведеного звіту по результатах року.

2.7. Врегулювання процедури розгляду повідомлень викривачів, включаючи внутрішнє розслідування і накладення дисциплінарних стягнень.

2.7.1. Кожний працівник Заповідника незалежно від посади, яку він обіймає в установі, та якому стали відомі факти (ознаки) порушень або спонукань до порушень цієї Антикорупційної програми та антикорупційного законодавства, зобов'язані повідомити про це будь-яким способом керівнику Заповідника та Уповноваженому.

2.7.2. Заповідник зобов'язується, в межах своїх повноважень, забезпечити захист працівнику, який сумлінно повідомив про порушення або підозру на порушення положень цієї Антикорупційної програми та антикорупційного законодавства, від переслідувань або будь-якої форми дискримінації з боку особи, у відношенні якої було зроблено повідомлення.

2.8. Норми професійної етики та обов'язки і заборони для працівників викладені у розділі V даної Антикорупційної програми.

2.9. Індивідуальне консультування.

2.9.1. У випадку виникнення у будь-якого працівника питань, що стосуються дотримання антикорупційного законодавства, або пов'язаних з цим, він може звернутися за роз'ясненнями (консультацією):

- особисто до Уповноваженого;

- телефоном на гарячу лінію;

- засобами електронної пошти;

- будь-яким іншим зручним способом.

2.9.2. Уповноважений розглядає звернення та у найкоротший термін (не пізніше 3-х робочих діб) надає відповідні консультації (роз'яснення).

2.10. Обмеження щодо подарунків.

2.10.1. Будь-які подарунки, які приймають (дарують) працівники Заповідника повинні відповідати сукупності критеріїв, які встановлені Законом та цією Антикорупційною програмою. У будь-якому іншому випадку подарунки можуть бути тлумаченні Заповідником як протиправні.

2.11. Нагляд і контроль за дотриманням вимог Антикорупційної програми.

У Заповіднику на постійній основі здійснюється безперервний нагляд та контроль за дотриманням вимог Антикорупційної програми та антикорупційного законодавства.

V. НОРМИ ПРОФЕСІЙНОЇ ЕТИКИ ПРАЦІВНИКІВ ЗАПОВІДНИКА

1. Працівники Заповідника під час виконання своїх функціональних обов'язків зобов'язані неухильно додержуватися загальновизнаних етичних норм поведінки.

2. Працівники Заповідника толерантно і з повагою ставляться до політичних поглядів, ідеологічних та релігійних переконань інших осіб, а також зобов'язуються не використовувати свої повноваження в інтересах політичних партій та/або політиків.

3. Працівники Заповідника діють об'єктивно, незважаючи на особисті інтереси, особисте ставлення до будь-яких осіб, на свої політичні погляди, ідеологічні, релігійні або інші особисті погляди чи переконання.

4. Працівники Заповідника сумлінно, компетентно, вчасно, результативно і відповідально виконують функціональні обов'язки, рішення та доручення органів і посадових осіб, яким вони підпорядковані, підзвітні або підконтрольні, а також не допускають зловживань та неефективного використання коштів і майна Заповідника.

5. Працівники Заповідника не розголошують і не використовують в інший спосіб конфіденційну інформацію, що стала їм відома у зв'язку з виконанням своїх функціональних обов'язків, крім випадків, встановлених

законом.

6. Працівники Заповідника, незважаючи на особисті інтереси, утримуються від виконання рішень чи доручень адміністрації Заповідника, якщо вони становлять загрозу охоронюваним законом правам, свободам чи інтересам окремих громадян, юридичних осіб, державним або суспільним інтересам або суперечать законодавству.

7. Працівники Заповідника самостійно оцінюють правомірність наданих керівництвом рішень чи доручень та можливу шкоду, що буде завдана у разі виконання таких рішень чи доручень.

8. У разі отримання для виконання рішень чи доручень, які працівник Заповідника вважає незаконними або такими, що становлять загрозу охоронюваним законом правам, свободам чи інтересам окремих громадян, юридичних осіб, державним або суспільним інтересам, він повинен негайно в письмовій формі повідомити про це безпосереднього керівника, директора та/або Уповноваженого.

9. Слід чітко відокремлювати професійну діяльність від свого приватного життя, перевіряти, чи немає конфлікту інтересів між службовими обов'язками та приватними інтересами.

Якщо в конкретних професійних обов'язках працівника вбачається можлива суперечність його професійних обов'язків і приватних інтересів або інтересів третіх осіб, з якими працівник пов'язаний, необхідно негайно повідомити про це своє керівництво з метою вжиття відповідних заходів (наприклад, звільнення його від виконання завдання).

10. Слід відмовитися від виконання роботи за сумісництвом, якщо це суперечить вимогам законодавства або інтересам його професійної діяльності.

11. Працівник Заповідника має будувати відносини з колегами на основі взаємної поваги, довіри, з дотриманням професійної етики, а також повинен:

бути носієм високих морально-етичних принципів своєї професії, добродійним, чесним і справедливим;

виявляти терпимість, лояльність і розуміння різних (альтернативних) думок, етнокультурних норм та вірувань своїх колег, поважати їх погляди та переконання;

бути коректним і доброзичливим до колег, поважати працю й досвід кожного члена колективу;

надавати допомогу і передавати професійний досвід молодим колегам, сприяти їх етичному вихованню;

поважати своїх наставників, старших колег;

виявляти професійну і корпоративну солідарність;

дотримуватися прийнятих у колективі морально-етичних традицій;

бути прикладом моральної поведінки не тільки для колективу, а й для суспільства.

Працівник Заповідника повинен формувати і підтримувати сприятливий етично-психологічний клімат у колективі і не виявляти особливостей характеру, неприйнятних у моральному аспекті.

VI. ПРАВА І ОБОВ'ЯЗКИ ПРАЦІВНИКІВ ЗАПОВІДНИКА

1. Керівник, працівники Заповідника мають право:

1.1. надавати пропозиції щодо удосконалення Антикорупційної

програми;

1.2. звертатися до Уповноваженого за консультаціями щодо виконання Антикорупційної програми та роз'ясненнями щодо її положень;

1.3. повідомляти Уповноваженому про виявлені факти вчинення корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень, реальний чи потенційний конфлікт інтересів;

1.4. самостійно вживати заходи щодо урегулювання конфлікту інтересів шляхом позбавлення відповідного приватного інтересу з наданням документів, що підтверджують це, безпосередньому керівнику, керівнику Заповідника (чи особі, яка виконує його обов'язки) чи Уповноваженому.

1.5. приймати подарунки, які відповідають загальновизнаним уявленням про гостинність, крім випадків, передбачених антикорупційним законодавством.

Працівники Заповідника можуть приймати подарунки, якщо вартість таких подарунків не перевищує один прожитковий мінімум для працездатних осіб, встановлений на день прийняття подарунка, одноразово, а сукупна вартість таких подарунків, отриманих від однієї особи (групи осіб) протягом року не перевищує двох прожиткових мінімумів, встановлених для працездатної особи на 01 січня того року, в якому прийнято подарунки.

Обмеження щодо вартості подарунків не поширюється на подарунки, які даруються близькими особами та одержуються як загальнодоступні знижки на товари, послуги, загальнодоступні виграші, призи, премії, бонуси;

2. Керівник, працівники Заповідника зобов'язані:

2.1. утримуватися від вчинення та (або) участі у вчиненні корупційних правопорушень в інтересах або від імені Заповідника;

2.2. утримуватися від поведінки, яка може бути витлумачена оточуючими як готовність вчинити або брати участь у скоєнні корупційного правопорушення в інтересах або від імені Заповідника;

2.3. негайно інформувати безпосереднього керівника або Уповноваженого про випадки намірів працівника до вчинення корупційних правопорушень;

2.4. негайно інформувати безпосереднього керівника або Уповноваженого про сталу відомою працівникові інформацію про випадки вчинення корупційних правопорушень іншими працівниками, контрагентами Заповідника чи іншими особами;

2.5. повідомити безпосереднього керівника або Уповноваженого про можливість виникнення або виниклому у працівника конфлікті інтересів;

2.6. не вчиняти дій і не приймати рішень в умовах реального конфлікту інтересів;

2.7. вживати заходи щодо урегулювання реального чи потенційного конфлікту інтересів;

2.8. у разі надходження пропозиції щодо неправомірної вигоди або подарунка, незважаючи на приватні інтереси, невідкладно вжити заходів, передбачених даною Антикорупційною програмою;

2.9. дотримуватись норм фінансового контролю згідно з чинним законодавством України.

3. Керівнику, працівникам Заповідника забороняється:

3.1. використовувати свої службові повноваження або своє становище та пов'язані з цим можливості з метою одержання неправомірної вигоди для себе чи інших осіб;

3.2. використовувати будь-яке майно Заповідника чи його кошти в приватних інтересах;

3.3. вимагати або отримувати будь-яку матеріальну або нематеріальну вигоду (для себе чи для близьких осіб) у зв'язку із здійсненням своїх посадових обов'язків;

3.4. організовувати, бути посередником або особисто здійснювати будь-які готівкові або безготівкові платежі чи розрахунки з діловими партнерами Заповідника, якщо такі платежі чи розрахунки не передбачені чинним законодавством;

3.5. впливати прямо або опосередковано на рішення керівництва Заповідника з метою отримання будь-якої матеріальної або нематеріальної вигоди для себе чи для близьких осіб;

3.6. вчиняти будь-які дії, які прямо або опосередковано підбурюють інших працівників, керівництво до порушення вимог Закону чи Антикорупційної програми;

3.7. після звільнення або іншого припинення співробітництва з Заповідником розголошувати або використовувати в інший спосіб у своїх інтересах інформацію (конфіденційну), яка стала відома у зв'язку з виконанням своїх повноважень, договірних зобов'язань, крім випадків, встановлених законом;

3.8. залучати або використовувати посередників, партнерів, агентів, спільні підприємства чи інших осіб для вчинення будь-яких дій, які суперечать принципам і вимогам цієї Антикорупційної програми або нормам антикорупційного законодавства;

3.9. безпосередньо або через інших осіб вимагати, просити, одержувати подарунки для себе чи близьких осіб від юридичних або фізичних осіб у зв'язку зі здійсненням такими особами своїх службових повноважень або якщо особа, яка дарує, перебуває в підпорядкуванні такої особи, крім випадків передбачених законом.

3.9.1. У разі виявлення подарунка, щодо якого існує заборона у його одержанні, у службовому приміщенні, а також у разі надходження пропозиції подарунка працівники, керівник Заповідника зобов'язані невідкладно, але не пізніше одного робочого дня, вжити таких заходів:

1) відмовитися від пропозиції;

2) за можливості ідентифікувати особу, яка зробила пропозицію;

3) залучити свідків, якщо це можливо, у тому числі з числа працівників Заповідника;

4) письмово повідомити про пропозицію Уповноваженого та безпосереднього керівника (за наявності) або керівника Заповідника.

3.9.2. Про виявлення майна, що може бути неправомірною вигодою, або подарунка складається акт, який підписується особою, яка виявила неправомірну вигоду або подарунок, та її безпосереднім керівником або Уповноваженим чи керівником Заповідника.

3.9.3. У разі, якщо майно, що може бути неправомірною вигодою, або подарунок виявляє особа, яка є керівником Заповідника або Уповноваженим, акт про виявлення такого майна підписує ця особа.

3.9.4. Працівники, керівник Заповідника, а також особи, які діють від імені установи, утримуються від пропозиції подарунків державним службовцям, народним депутатам України, депутатам місцевих рад, їх близьким особам, фактичним або потенційним діловим партнерам, їх працівникам або представникам, а також від будь-якої іншої поведінки, яка може бути розціненою як готовність вчинити корупційне правопорушення, пов'язане з діяльністю Заповідника.

VII. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ УПОВНОВАЖЕНОГО

1. Уповноважений призначається на посаду та звільняється з посади наказом керівника Заповідника.

2. Уповноважений повинен мати повну вищу освіту за освітньо- кваліфікаційним рівнем магістра, спеціаліста та досвід роботи, який найближче пов'язаний зі сферою запобігання корупції (внутрішній аудит, внутрішня безпека, слідча, оперативно-розшукова діяльність тощо), - не менше 1 року.

3. Не може бути Уповноваженим особа, яка:

має непогашену чи не зняту в установленому законом порядку судимість;

за рішенням суду визнана недієздатною чи дієздатність якої обмежена;

звільнена з посад у державних органах, органах влади АР Крим, органах місцевого самоврядування за порушення присяги або у зв'язку із вчиненням корупційного правопорушення чи правопорушення, пов'язаного з корупцією, — протягом трьох років із дня такого звільнення.

4. Основні завдання, функції, права та обов'язки Уповноваженого визначені Положенням про уповноважену особу з питань запобігання та виявлення корупції у Національному заповіднику «Давній Галич», затвердженим наказом Заповідника від 06.06.2017 № 10-ОД

VIII. ПОРЯДОК ЗВІТУВАННЯ УПОВНОВАЖЕНОГО

1. Уповноважений на регулярній основі (не рідше одного разу на рік) готує звіт про результати виконання Антикорупційної програми та Плану заходів запобігання та протидії корупції на відповідний рік шляхом надання зведеного звіту по результатах року (далі - Звіт).

2. Звіт повинен включати інформацію щодо:

2.1. стану виконання заходів, визначених Антикорупційною програмою та Планом заходів запобігання та протидії корупції на відповідний рік;

2.2. результатів впровадження заходів, визначених Антикорупційною програмою та Планом заходів запобігання та протидії корупції на відповідний рік;

2.3. виявлених порушень вимог Закону, Антикорупційної програми та заходів, вжитих для усунення таких порушень;

2.4. кількості та результатів проведених перевірок та внутрішніх

розслідувань;

2.5. фактів перешкоджання належному виконанню Уповноваженим своїх функцій, встановлення для нього необгрунтованих обмежень, випадків втручання у його діяльність з боку третіх осіб;

2.6. наявних пропозицій і рекомендацій.

3. У разі необхідності зміст Звіту додатково обговорюється Уповноваженим із керівником Заповідника.

4.Звіт розміщується у загальному відкритому доступі у паперовій та/або електронній формі, а також на веб-сайті Заповідника.

IX. ПОРЯДОК ЗДІЙСНЕННЯ НАГЛЯДУ, КОНТРОЛЮ ЗА ДОТРИМАННЯМ АНТИКОРУПЦІЙНОЇ ПРОГРАМИ

1. Уповноважений здійснює нагляд і постійний контроль за дотриманням працівниками, керівником Заповідника Антикорупційної програми, зокрема, у таких формах:

1.1. розгляд і реагування на повідомлення про порушення вимог Антикорупційної програми, вчинення корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень;

1.2. здійснення планових та позапланових перевірок діяльності працівників Заповідника щодо виконання (реалізації) Антикорупційної програми;

1.3. проведення експертизи організаційно-розпорядчих, юридичних, виробничих та фінансових документів, а також їх проектів.

2. Якщо під час здійснення нагляду або контролю за дотриманням Антикорупційної програми Уповноважений виявить ознаки порушення Антикорупційної програми або ознаки вчинення корупційного або пов'язаного з корупцією правопорушення, він ініціює перед керівником Заповідника питання проведення внутрішнього розслідування.

3. Уповноважений забезпечує організацію здійснення оцінки результатів впровадження заходів, передбачених Антикорупційною програмою. З цією метою Уповноважений має право отримувати у письмовій формі відповідну інформацію від працівників, керівника Заповідника про результати реалізації відповідних заходів.

X. УМОВИ КОНФІДЕНЦІЙНОСТІ ІНФОРМУВАНННЯ УПОВНОВАЖЕНОГО ПРАЦІВНИКАМИ ПРО ФАКТИ ПОРУШЕНЬ

АНТИКОРУПЦІЙНИХ ВИМОГ

1 Працівникам Заповідника гарантується конфіденційність їх повідомлень керівнику або Уповноваженому про виявлені ознаки порушень Антикорупційної програми, корупційних чи пов'язаних з корупцією правопорушень в діяльності інших працівників Заповідника, та повідомлень про факти підбурення працівників Заповідника до вчинення корупційних чи пов'язаних з корупцією правопорушень.

2. Повідомлення про виявлені ознаки порушень Антикорупційної програми, а також повідомлення про факти підбурення працівників Заповідника до вчинення корупційних чи пов'язаних з корупцією правопорушень можуть бути здійснені в усній чи письмовій формі, за допомогою каналів зв'язку, визначених у Антикорупційній програмі. Повідомлення також можуть здійснюватися працівниками та посадовими особами ділових партнерів Заповідника.

3. Подання завідомо неправдивих повідомлень не допускається.

4. Повідомлення працівників Заповідника про виявлення ознак вчинення корупційних чи пов'язаних з корупцією правопорушень можуть бути анонімними.

Анонімне повідомлення про виявлення ознак вчинення корупційних чи пов'язаних з корупцією правопорушень може бути розглянуто лише у випадку, коли наведена у ньому інформація стосується конкретного працівника Заповідника або ділових партнерів Заповідника та містить фактичні дані, які можуть бути перевірені.

5. Перевірку інформації, викладеної в повідомленні, здійснює Уповноважений, а якщо повідомлення стосується дій самого Уповноваженого - працівник, визначений керівником Заповідника.

6. Будь-які дані, що дають можливість ідентифікувати особу, яка повідомила Уповноваженого про факти підбурення до вчинення корупційного або пов'язаного з корупцією правопорушення або про виявлення ознак порушення вимог Антикорупційної програми, вчинення працівниками чи іншими особами корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень, належать до конфіденційної інформації та охороняються згідно з законом.

7. Уповноважений та особи, залучені ним до перевірки викладеної у повідомленні інформації, не вправі її розголошувати.

XI. ПРОЦЕДУРИ ЗАХИСТУ ПРАЦІВНИКІВ, ЯКІ ПОВІДОМИЛИ ІНФОРМАЦІЮ ПРО КОРУПЦІЙНЕ АБО ПОВ'ЯЗАНЕ З КОРУПЦІЄЮ

ПРАВОПОРУШЕННЯ

1. Керівник та/або Уповноважений в межах своїх повноважень забезпечують умови для захисту осіб, які надають допомогу в запобіганні, виявленні та протидії корупції в Заповіднику.

2. Інформація про працівника, який повідомив про ознаки порушення вимог Антикорупційної програми, виявлення ознак корупційного або пов'язаного з корупцією правопорушення (далі - викривач), не може бути розголошена, крім випадків, встановлених законом.

3. Викривача не може бути звільнено чи примушено до звільнення, притягнуто до дисциплінарної відповідальності чи піддано з боку адміністрації Заповідника іншим негативним заходам впливу (переведення, атестація, зміна умов праці, відмова в призначенні на вищу посаду, скорочення заробітної плати тощо) або загрозі таких заходів впливу у зв'язку з повідомленням ним про порушення вимог антикорупційного законодавства та/або вимог Антикорупційної програми.

4. У разі витоку конфіденційної інформації про викривача керівник, Уповноважений за заявою такого працівника або за власного ініціативою повинен невідкладно вжити всіх заходів для уникнення настання негативних наслідків для викривача, пов'язаних з таким розголошенням.

5. Заходи для захисту викривача визначаються керівником Заповідника спільно з Уповноваженим і впроваджуються за умови письмової згоди працівника.

6. Працівники Заповідника несуть персональну відповідальність за розголошення конфіденційної інформації, яку вони отримали під час виконання своїх обов'язків.

XII. ВРЕГУЛЮВАННЯ КОНФЛІКТУ ІНТЕРЕСІВ В ДІЯЛЬНОСТІ ПРАЦІВНИКІВ ЗАПОВІДНИКА

1. Працівники Заповідника зобов'язані не пізніше наступного робочого дня з дати, коли дізналися чи повинні були дізнатися про наявність у них реального чи потенційного конфлікту інтересів, письмово повідомляти про це свого безпосереднього керівника або Уповноваженого, не вчиняти дій та не приймати рішень в умовах реального конфлікту інтересів та вжити заходів щодо врегулювання реального або потенційного конфлікту інтересів.

У разі виникнення реального або потенційного конфлікту інтересів у керівника він письмово повідомляє про це Уповноваженого та голову Державного агентства з управління зоною відчуження.

У разі виникнення реального або потенційного конфлікту інтересів в Уповноваженого він письмово повідомляє про це керівника Заповідника.

2. Працівники Заповідника, можуть самостійно вжити заходів щодо врегулювання конфлікту інтересів шляхом позбавлення відповідного приватного інтересу з наданням підтвердних документів Уповноваженому. Позбавлення приватного інтересу має виключати будь-яку можливість його приховування.

3. При визначенні основних способів та форм здійснення контролю за додержанням вимог законодавства щодо врегулювання конфлікту інтересів у діяльності працівників, змісту та порядку застосування превентивних механізмів щодо виникнення конфлікту інтересів, а також основних заходів з врегулювання конфлікту інтересів у діяльності працівників, правил та способів усунення наслідків порушень законодавства про конфлікт інтересів слід керуватись Методичними рекомендаціями щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів, встановленими Національним агентством з питань запобігання корупції (НАЗК).

4. Порядок застосування заходів врегулювання конфлікту інтересів та його особливості для різних категорій працівників Заповідника встановлюються Уповноваженим та затверджуються наказом керівника Заповідника.

XIII. ПРОВЕДЕННЯ КОНСУЛЬТУВАННЯ УПОВНОВАЖЕНИМ

ПРАЦІВНИКІВ ЗАПОВІДНИКА З ПИТАНЬ ДОТРИМАННЯ

АНТИКОРУПЦІЙНИХ СТАНДАРТІВ ТА ПРОЦЕДУР

1. Працівники Заповідника можуть звернутися у робочий час до Уповноваженого або надіслати на адресу Уповноваженого письмовий запит щодо надання роз'яснення та консультаційної допомоги з питань запобігання та врегулювання конфлікту інтересів, запобігання та виявлення корупції в Заповіднику або щодо тлумачень окремих положень Антикорупційної програми.

2. Суть звернення щодо надання роз'яснення чи консультації викладається безпосередньо Уповноваженому (у визначені Уповноваженим дні та години особистого прийому) або шляхом направлення на його ім'я службової записки чи надіслання на його електронну адресу письмового звернення у довільній формі

3. Уповноважений надає усне роз'яснення під час особистого прийому або у письмовій формі - не пізніше 15 робочих днів з дня отримання запиту.

4. Якщо під час надання роз'яснення Уповноважений виявить ознаки порушення Антикорупційної програми або ознаки вчинення корупційного або пов'язаного з корупцією правопорушення, він ініціює перед керівником Заповідника проведення внутрішнього розслідування.

XIV. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕННЯ ПЕРІОДИЧНОГО ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ ПРАЦІВНИКІВ У СФЕРІ ЗАПОБІГАННЯ ТА

ВИЯВЛЕННЯ КОРУПЦІЇ В ЗАПОВІДНИКУ

1. Підвищення кваліфікації працівників Заповідника у сфері запобігання та виявлення корупції здійснюється з метою надання базових знань з питань антикорупційного законодавства, підвищення рівня виконання вимог Антикорупційної програми, формування антикорупційної культури, а також виховання нетерпимості до корупції.

2. Заповідник сприяє підвищенню рівня антикорупційної культури шляхом інформування та систематичного навчання працівників з метою підтримки їх обізнаності у питаннях антикорупційної політики Заповідника та оволодіння ними способами і прийомами застосування антикорупційної

політики на практиці.

3. Підвищення кваліфікації здійснюється Уповноваженим.

4. Тематика та форма заходів (семінари, лекції, практикуми, тренінги, тощо) із підвищення кваліфікації визначаються Уповноваженим з урахуванням:

1) пропозицій керівника Заповідника, керівників структурних підрозділів;

2) результатів оцінки впровадження заходів Антикорупційної програми;

3) результатів внутрішніх розслідувань;

4) звіту Уповноваженого.

5. Облік проведених заходів із підвищення кваліфікації у сфері запобігання та виявлення корупції, а також облік присутніх на заходах здійснюється Уповноваженим.

XV. ЗАСТОСУВАННЯ ЗАХОДІВ РЕАГУВАННЯ ДО ПРАЦІВНИКІВ, ЯКІ ПОРУШУЮТЬ ПОЛОЖЕННЯ АНТИКОРУПЦІЙНОЇ ПРОГРАМИ

1. Керівник та працівники всіх структурних підрозділів Заповідника незалежно від посади, яку обіймають несуть відповідальність, передбачену чинним законодавством України, за дотримання принципів і вимог цієї Антикорупційної програми, а також за дії (бездіяльність) підлеглих їм осіб, що порушують ці принципи і вимоги за Законом.

2. Особи, винні в порушенні вимог Закону та цієї Антикорупційної програми, можуть бути притягнуті до дисциплінарної, адміністративної, цивільно-правової або кримінальної відповідальності за ініціативою керівника Заповідника, правоохоронних органів чи інших осіб у порядку та на підставах, передбачених законодавством України, спеціальними нормативними актами, Колективним договором.

3. Заповідник заявляє про те, що жоден працівник не буде підданий санкціям (а також звільнений, понижений на посаді, позбавлений премії), якщо він повідомив про факт корупції, відмовився дати або отримати хабар, здійснити комерційний підкуп, надати посередництво в хабарництві, навіть якщо в результаті такої відмови у Заповідника виникла упущена вигода або не було отримано комерційні та конкурентні переваги.

4. Працівник, який вчинив корупційне правопорушення або правопорушення, пов'язане з корупцією, однак судом до нього не застосовано покарання або не накладено стягнення у вигляді позбавлення права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю, пов'язаною з виконанням функцій держави або такою, що прирівнюється до цієї діяльності, підлягає притягненню до дисциплінарної відповідальності.

5. З метою виявлення причин та умов, що сприяли вчиненню корупційного або пов'язаного з корупцією правопорушення або невиконанню вимог Закону та Антикорупційної програми рішенням керівника Заповідника відносно працівника, який вчинив таке правопорушення, проводиться

службове розслідування.

6. Працівник, щодо якого складено протокол про адміністративне правопорушення, пов'язане з корупцією, якщо інше не передбачено Конституцією і законами України, може бути відсторонений від виконання посадових обов'язків за рішенням керівника Заповідника до закінчення розгляду справи судом.

7. У разі закриття провадження у справі про адміністративне правопорушення, пов'язане з корупцією, у зв'язку з відсутністю події або складу адміністративного правопорушення, відстороненому від виконання посадових обов'язків працівнику відшкодовується середній заробіток за час вимушеного прогулу, пов'язаного з таким відстороненням.

8. В рамках притягнення до дисциплінарної відповідальності працівників, які порушують положення Закону та Антикорупційної програми, застосовуються такі заходи:

8.1. призначається у встановленому порядку внутрішнє розслідування з метою підтвердження чи спростування інформації про ймовірне порушення;

8.2. за наявності достатніх підстав за результатами внутрішнього розслідування керівник Заповідника накладає дисциплінарне стягнення відповідно до законодавства.

9. Дисциплінарні стягнення накладаються керівником на працівників Заповідника відповідно до норм законодавства про працю.

XVI. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕННЯ ВНУТРІШНІХ РОЗСЛІДУВАНЬ

1. У разі надходження повідомлення або виявлення ознак порушення Антикорупційної програми працівником Заповідника або ознак вчинення працівником Заповідника корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень Уповноважений повідомляє про це керівника Заповідника, який вживає заходів, передбачених цим розділом.

2. У разі надходження повідомлення або виявлення ознак порушення вимог Антикорупційної програми керівником Заповідника або ознак вчинення ним корупційного чи пов'язаного з корупцією правопорушення Уповноважений повідомляє про це уповноважений підрозділ (уповноважену особу) з питань запобігання та виявлення корупції ДАЗВ.

3. У разі надходження повідомлення або виявлення фактів про вчинення Уповноваженим корупційного або пов'язаного з корупцією правопорушення, порушення вимог Антикорупційної програми керівник Заповідника повідомляє про це уповноважений підрозділ (уповноважену особу) з питань запобігання та виявлення корупції ДАЗВ і вживає заходів, передбачених цим розділом.

4. За умов, передбачених пунктом 1 цього Розділу, ДАЗВ, генеральний директор Заповідника зобов'язані вжити таких заходів:

4.1. протягом 10 днів ініціювати проведення внутрішнього розслідування з метою підтвердження чи спростування інформації про ймовірне порушення Антикорупційної програми або корупційне чи пов'язане з корупцією правопорушення;

4.2. за результатами проведення внутрішнього розслідування застосувати дисциплінарне стягнення до винних осіб, якщо для цього є підстави;

4.3. за результатами внутрішнього розслідування визначити способи усунення причин і наслідків порушення, якщо таке мало місце, а також забезпечити заходи щодо запобігання таким діям у майбутньому;

4.4. у разі виявлення ознак корупційного або пов'язаного з корупцією правопорушення, за вчинення якого передбачено адміністративну або кримінальну відповідальність, негайно інформувати про це спеціально уповноважених суб'єктів у сфері протидії корупції.

5. Внутрішнє розслідування проводиться лише у випадках, коли надана або виявлена інформація стосується конкретних осіб та містить фактичні дані, які можуть бути перевірені.

6. Внутрішнє розслідування призначається керівником Заповідника і здійснюється комісією. Порядок проведення внутрішніх розслідувань, які здійснюються відповідно до Антикорупційної програми, визначається Уповноваженим та затверджується наказом керівника Заповідника.

До складу комісії обов'язково включається Уповноважений, за винятком випадків, коли розслідування призначається за наслідками виявлення фактів чи отримання інформації про вчинення Уповноваженим корупційного або пов'язаного з корупцією правопорушення, порушення вимог Антикорупційної програми.

7. Строк проведення розслідування не повинен перевищувати 30 днів.

8. Матеріали проведених внутрішніх розслідувань зберігаються в архіві Уповноваженого не менше 5 років.

9. У разі, якщо за результатами внутрішнього розслідування на Уповноваженого накладається дисциплінарне стягнення, про це письмово повідомляється Національне агентство з питань запобігання корупції у дводенний строк з дати його накладення.

XVII. ПОРЯДОК ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО АНТИКОРУПЦІЙНОЇ

ПРОГРАМИ

1. Ця Антикорупційна програма є безстроковою та регулярно переглядається з метою відповідності вимогам антикорупційного законодавства. При виявленні недостатньо ефективних положень цієї Антикорупційної програми або при зміні чинного антикорупційного законодавства України в Заповіднику вживаються заходи щодо внесення змін до Антикорупційної програми та її затвердження.

2 Зміст Антикорупційної програми може бути переглянутий за результатами:

2.1. здійснення нагляду і контролю за дотриманням Антикорупційної програми, а також оцінки результатів здійснення передбачених нею заходів;

2.2. аналізу практики виконання Уповноваженим своїх посадових обов'язків;

2.3. проведення Уповноваженим анкетування, обговорення та консультацій із працівниками, керівником Заповідника, а також з діловими партнерами Заповідника щодо удосконалення Антикорупційної програми.

3. Ініціаторами внесення змін до Антикорупційної програми можуть бути керівник та працівники Заповідника.

4. Пропозиції щодо внесення змін до Антикорупційної програми подаються Уповноваженому, який їх вивчає та систематизує. Раз на рік Уповноважений надає керівнику Заповідника узагальнення пропозицій щодо внесення змін до Антикорупційної програми, які надійшли, та надає свої рекомендації щодо їх врахування або відхилення.

5. Керівник Заповідника, отримавши від Уповноваженого узагальнення пропозицій щодо внесення змін до Антикорупційної програми, ініціює проведення їх відкритого обговорення трудовим колективом Заповідника.

У випадках, коли Уповноважений наполягає на терміновому внесенні певних змін до Антикорупційної програми, керівник Заповідника у найкоротший строк, але не пізніше 10 днів з дати надходження таких пропозицій, ініціює проведення відповідного обговорення.

6. У результаті схвалення пропозицій трудовим колективом Заповідника керівник своїм наказом затверджує відповідні зміни до Антикорупційної програми, які є її невід'ємною частиною.

Після затвердження Антикорупційної програми її текст оприлюднюється на офіційному веб-сайті Заповідника, а попередня редакція втрачає юридичну силу.