Структурна схема заповідника

Адміністрація заповідника

Адміністрація визначає структуру заповідника, встановлює штати, розробляє плани науково-дослідної, виробничо-господарської, фінансово-економічної діяльності, здійснює цільові програми всебічного дослідження та висвітлення історії давнього Галича, забезпечує охорону його історико-культурних пам'яток. Розробляє та здійснює програми популяризації історії давнього Галича. 

Відділ охорони культурної спадщини

Відділ займається охороною культурної спадщини давнього Галича, пам’яток архітектури, які занесені в Державний реєстр національного культурного надбання. У своїй роботі співробітники відділу керуються Законом України „Про охорону культурної спадщини”. Вони розробляють відповідні документи, що визначають порядок обліку та паспортизації пам’яток історії та культури. Головним напрямом діяльності відділу є  збереження об’єктів культурної спадщини, їх вивчення, дослідження, консервація, реставрація, реабілітація та музеєфікація.

Відділ археології та відтворення історичних ландшафтів

Основним напрямком роботи відділу  є виявлення, дослідження, атрибутація, охорона археологічних пам'яток та спостереження за станом історичних  ландшафтів на території Національного заповідника "Давній Галич", забезпечення їх  раціонального використання. З цією метою співробітники відділу беруть участь в охоронно-дослідних археологічних експедиціях та розвідках, проводять археологічний нагляд за земляними роботами, що ведуться на території заповідника. Спільно з Інститутом археології НАН України відділ проводить систематичні археологічні дослідження території заповідника. Науковці відділу беруть участь у конференціях з питань археології , друкують результати своїх досліджень у фахових збірниках, долучаються до створення музейних експозицій заповідника, надають методичну допомогу у вивченні археологічного матеріалу, забезпечують наукову експертизу археологічних об'єктів та матеріалів, які надходять у фонди заповідника. Спільно з Інститутом археології НАН України відділ проводить систематичні археологічні дослідження території заповідника.

Сектор фондів

Сектор фондів займається поповненням, збереженням та музеєфікацією музейних предметів. При секторі працює фондово-закупівельна комісія, яка розглядає питання відбору та придбання предметів музейного значення з метою формування музейних колекцій. Наукові співробітники сектору беруть участь у створенні експозицій, надають методичну допомогу у вивченні виявленого матеріалу. Для збереження музейних предметів співробітники сектору проводять профілактичні заходи, організовують їх реставрацію, консервацію та дезинфекцію.У секторі ведеться контроль обліку фондових матеріалів, фотофіксація експонатів, складаються довідкові картки та каталоги на музейні експонати.

Науково-дослідний відділ


Головною метою науково-дослідного відділу Національного заповідника «Давній Галич» є всебічне дослідження та висвітлення історії давнього та сучасного Галича. Співробітники відділу проводять науково-дослідні роботи, що стосуються історії давнього Галича і Галицько-Волинської держави, беруть участь у виявленні та вивченні пам’яток історії, археології, архітектури та мистецтвознавства, що належать до заповідної зони. Науковці популяризують історичні знання шляхом написання монографій, статей у наукові, науково-популярні та періодичні видання. До складу відділу входить бібліотекар, яка формує бібліотечний фонд, пов’язаний зі специфікою діяльності заповідника. У  фонді зосереджена наукова та науково-популярна література, на сторінках якої відображена історія досліджень долітописного та княжого Галича, історія Галицького та Галицько-Волинського князівств, пізньосередньовічного та новітнього Галича. Крім цього, у бібліотечному фонді зберігаються матеріали наукових конференцій, що стосуються досліджень Галича, література з питань музеєзнавства, заповідної справи, пам’яткоохоронної роботи, теорії і практики археологічних та етнографічних досліджень.

Науково-освітній відділ

Завданням відділу є проведення масової науково-освітньої роботи, спрямованої на об'єктивне висвітлення та популяризацію історії Галича, його історико-культурних пам'яток. Ця робота охоплює розробку екскурсійних маршрутів, текстів екскурсій, навчання екскурсоводів, проведення екскурсій та читання лекцій, розробку путівників та буклетів.

Художньо-реставраційний сектор

Сектор займається реставрацією художніх творів, які надходять у фонди заповідника, веде контроль за їх зберіганням та експонуванням, виготовляє макети та муляжі, здійснює художнє оформлення наукових і науково-популярних видань, рекламних проспектів, буклетів, експозицій музеїв, постійно діючих та пересувних виставок.


Інформаційно-видавничий сектор

Головне завдання інформаційно-видавничого сектору – популяризувати історію давнього Галича, його культуру, мистецтво, розповідати про роботу Національного заповідника „Давній Галич”, інформувати громадськість про наукові досягнення співробітників установи, про нові відкриття археологів, про реставрацію, музеєфікацію об’єктів, які мають загальнодержавне значення і знаходяться під охороною заповідника тощо. Сектор займається підготовкою до друку книг, буклетів, матеріалів конференцій, які організовує Національний заповідник „Давній Галич”. Окрім того, працівники сектору впродовж восьми років видавав щотижневу газету "Дністрова Хвиля",  з 2018 р. готують до друку науково-популярний часопис "Давній Галич". Завданням сектору є також адміністрування сайту Національного заповідника "Давній Галич".

Відділ "Музей історії Галича"

Відділ "Музей історії Галича" займається вивченням, пропагандою та збереженням історичних цінностей давнього Галича. У музеї представлені археологічні знахідки, виявлені під час досліджень Крилоського городища та його довкілля. Експозиція відділу ілюструє долітописний та княжий періоди історії Галича. Серед експозиційних колекцій чільне місце займає зброя, ювелірні вироби галицьких ремісників, керамічні плитки, архітектурні деталі з фресками з Успенського собору. У відділі розгорнута експозиція історії церкви в Галичині.


Відділ "Музей етнографії"

Відділ "Музей етнографії" відтворює багатство культури нашого регіону, знайомить з життям та побутом наших предків у давні часи. Скансен пробуджує у відвідувачів не тільки зацікавлення, він поглиблює їх знання минулого, у яке вплетені аспекти культури і традицій нашого народу, що передаються від покоління до покоління. Через архітектурні пам’ятки, предмети побуту, знаряддя праці, одяг, ритуальні атрибути відтворюється регіональний колорит традиційно-побутової культури Прикарпаття. 

Відділ "Музей караїмської історії та культури"

Відділ засновано у червні 2003 р. Основними напрямками у його роботі є виявлення, дослідження та популяризація культурної спадщини галицької караїмської громади. У музейний комплекс входять: експозиційні зали у будинку № 33 на майдані Різдва (відкриття експозиції відбулося восени 2004 р.), 10 караїмських будинків поч. ХХ ст. по вул. Караїмській, фундамент зруйнованого у 1985 р. караїмського храму – кенаси, караїмські кладовища у с. Залуква та у Галичі (вул. Замкова). Особливо актуальною діяльність відділу є сьогодні - у той час, коли караїмська громада завершує своє існування у Галичі.

Фінансово-економічний сектор

Сектор забезпечує організацію бухгалтерського обліку та здійснює контроль за раціональним використанням матеріальних, трудових та фінансових ресурсів.

Інженерно-технічий сектор

Сектор стежить за проведенням ремонтних та ремонтно-реставраційних робіт, контролює забезпечення матеріалами та обладнанням. Дає вказівки працівникам господарського відділу щодо виконання робіт, необхідних для нормального функціонування інших відділів.

Господарський відділ

Господарський відділ здійснює матеріальне забезпечення діяльності заповідника.

 

Експедиції

Експедиції

У 2000 р. була створена Комплексна науково-дослідна експедиція Заповідника.Науковим консультантом ек...

28 бер. 2011 Hits:11818

Архітектура

Галицький замок

Визначний історик, один з дослідників давнього Галича А. Петрушевич навіть вважав, що на Замковій го...

05 квіт. 2011 Hits:21370

Костел кармелітів

Під час війни 1655 р. костел та будівлі монастиря були зруйновані й запустіли. Фундатором відбудови ...

02 квіт. 2011 Hits:8678

Церква Різдва Христового

Нікому з дослідників ще не поталанило встановити дати побудови церкви, хоча наукові пошуки тривають ...

02 квіт. 2011 Hits:9375